Wijzigingsplan Rottum – Nij Sân Rotten fase 1 (24-07-2020)

Het plangebied ligt nabij de Koets te Rottum.

Laatste wijziging

Juni 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Deze wijziging wordt toegepast voor de bouw van vier woonkavels voor vrijstaande eengezinshuizen en vier woonkavels ten behoeve van twee-onderéén-kappers met bijbehorende parkeer – en groenvoorzieningen.

Inzien

Met ingang van 31 juli 2020 ligt gedurende zes weken het ontwerp wijzigingsplan Rottum – Nij Sân Rotten fase 1 voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Rottum - Nij Sân Rotten fase 1 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpwijzigingsplan Rottum Nij Sân Rotten fase 1
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling
U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.