Wijzigingsplan Echten – Hoofdweg 6a (24-07-2020)

Het plangebied ligt in de kern van het dorp Echten van de gemeente de Fryske Marren. Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Oosterzee, sectie L, nummer 964.

Laatste wijziging

Juni 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het wijzigingsplan beoogt om een agrarisch perceel, gelegen tussen de percelen Hoofdweg 6 en 8 in Echten te wijzigen in een woonbestemming zodat hier één woning kan worden gebouwd. Dit perceel kende in het bestemmingsplan Echten een wijzigingsbevoegdheid daartoe.

Inzien

Met ingang van 27 juli 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpwijzigingsplan Echten – Hoofdweg 6a met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het ontwerpwijzigingsplan Echten - Hoofdweg 6A tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpwijzigingsplan Echten – Hoofdweg 6a
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling
U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 05 14.