Voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Binnen de Rondweg en Tramdijk West 2016 (14-06-2017)

Het bestemmingsplan regelt de woonwijk Tramdijk West (aan de noordwestzijde van Lemmer) en het gebied binnen de Rondweg (gebied grofweg gelegen tussen de Rondweg en het centrum van Lemmer).

Laatste wijziging

Mei 2017

Status

Voorontwerp

Beknopte inhoud

De actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter. Als basis voor het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningsvrij bouwen) worden geactualiseerd. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan.

Inzien

Met ingang van vrijdag 16 juni 2017 ligt gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Binnen de Rondweg en Tramdijk West 2016 ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde voorontwerpbestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West 2016 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen. Inspreken kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Binnen de Rondweg en Tramdijk West 2016
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.