Gemeentelijke Coördinatieregeling / Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate en ontwerpbesluit omgevingsvergunning (04-05-2020)

Het plangebied betreft het perceel Lyklamawei 4 te Nijemirdum.

Laatste wijziging

Maart 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan Lyklamastate beoogt een bestemmingswijziging waarbij de nu geldende bestemming ‘Woondoeleinden’ wordt omgezet naar de bestemming ‘Horeca’ om 2 extra inpandige recreatieappartementen, een ontbijt-/gastenkamer en een theetuin op het perceel mogelijk te maken. Daarnaast wordt met de bestemmingswijziging een vrijstaand recreatiechalet op het perceel gelegaliseerd

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor bouwen is bedoeld om enkele verbouw activiteiten ten behoeve van de bovengenoemde wijzigingen mogelijk te maken.  

Wro-coördinatieregeling

Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad op 15 april 2020 besloten toepassing te geven aan artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieregeling). De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren.

Voor deze ontwikkeling gaat het om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en een bestemmingsplan.

Inzien

Met ingang van vrijdag 8 mei 2020 liggen gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate en de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum - Lyklamawei 4 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk
Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate / ontwerpbesluit omgevingsvergunning
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling
U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.