Bestemmingsplan Wijckel - Lytse Jerden 2 (27-11-2018)

De ontwikkeling heeft betrekking op het perceel Lytse Jerden 2 te Wijckel (kadastraal bekend als gemeente BAL00, sectie M, nummers 4266 en 4265 deels).

Laatste wijziging

Oktober 2018

Status

Vastgesteld

Wro-coördinatieregeling

Wij doen gelijktijdig kennisgeving van het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning omdat de gemeenteraad op 28 juni 2017 heeft besloten toepassing te geven aan artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betreft de Wro-coördinatieregeling.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Voor deze ontwikkeling gaat het om een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren en milieu en een bestemmingsplan.

Beknopte inhoud

Bestemmingsplan Wijckel – Lytse Jerden 2

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij:

  • het bestaande bouwvlak wordt vergroot (tot circa 1,27 ha.) binnen de agrarische bestemming voor een grondgebonden agrarisch bedrijf (in dit geval een melkgeitenhouderij), inclusief de benodigde landschappelijke inpassing;
  • de bouw van een jongveestal (serrestal) mogelijk wordt gemaakt.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning betreft de bouw van een jongveestal (serrestal) voor geiten, het veranderen van de inrichting met activiteiten met een beperkte milieutoets (OBM) en het dempen van een sloot op de locatie Lytse Jerden 2 te Wijckel.

Inzien

Met ingang van vrijdag 30 november 2018 liggen voor zes weken ter inzage:

  • Het op 31 oktober 2018 (ongewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan Wijckel – Lytse Jerden 2het bijbehorende raadsbesluit en bijbehorende stukken;
  • De omgevingsvergunning voor de bouw van een jongveestal (serrestal) voor geiten, het verandering van de inrichting met activiteiten met een beperkte milieutoets (OBM) en het dempen van een sloot Lytse Jerden 2 te Wijckel.

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken evenals de omgevingsvergunning kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Wijckel - Lytse Jerden 2 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website.

Beroep

Voor de mogelijkheid van beroep worden het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning als één besluit aangemerkt. Beroep kan gedurende de termijn van terinzagelegging worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad en/of college van burgemeester & wethouders;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.