Bestemmingsplan Sloten – Lange Jerden 2 (26-05-2020)

Het plangebied betreft het perceel Lange Jerden 2 in Sloten.

Laatste wijziging

April 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Ten noorden van de kern Sloten ligt het solitair gelegen perceel Lange Jerden 2. Op het perceel was voorheen een agrarisch bedrijf gevestigd. De bedrijfsvoering is inmiddels beëindigd. Het initiatief is opgevat om het perceel een nieuwe recreatieve functie te geven.

Inzien

Met ingang van vrijdag 29 mei 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Sloten – Lange Jerden 2 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure.

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

U kunt het bestemmingsplan Sloten - Lange Jerden 2 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Sloten – Lange Jerden 2
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving  via telefoonnummer 14 05 14.