Bestemmingsplan Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand (04-12-2019)

Het plangebied ligt op ongeveer 1,5 kilometer ten noordwesten van het dorp Oudemirdum aan de Oude Balksterweg.

Laatste wijziging

November 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt op bovengenoemde locatie een uitbreiding van de reeds bestaande camping De Bosrand. Deze uitbreiding (2,8 ha) vindt plaats op agrarische gronden en is direct aansluitend aan de bestaande camping en zal daarmee één geheel gaan vormen. Mede door herstructurering van het huidige campingterrein (ruimere opzet) zal de gewenste uitbreiding uiteindelijk een netto toename van 21plaatsen behelzen.

Inzien

Met ingang van vrijdag 6 december 2019 ligt gedurende 6 weken het ontwerp-raadsbesluit, het ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Uitbreiding camping De Bosrand met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Uitbreiding camping De Bosrand tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan Burgemeester en wethouders  van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum- Uitbreiding camping De Bosrand
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.