Bestemmingsplan Oudemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 (28-11-2019)

Het plangebied betreft de percelen Hoitebuorren 2 en 11 in Oudemirdum.

Laatste wijziging

Oktober 2019

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij het woonperceel Hoitebuorren 2 in zijn geheel wordt verplaatst en het agrarische bouwvlak op het perceel Hoitebuorren 11 wordt verschoven.

Inzien

Met ingang van vrijdag 29 november 2019 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum - Hoitebuorren 2 en 11
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving (VVH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.