Bestemmingsplan Oosterzee – Herenweg 95 (30-10-2019)

Het plangebied betreft het perceel Herenweg 95 in Oosterzee.

Laatste wijziging

Oktober 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het perceel Herenweg 95 te Oosterzee heeft op basis van het geldende bestemmingsplan Echten een bedrijfsbestemming. Binnen deze bestemming is een bedrijfswoning toegestaan. Op het perceel is echter geen bedrijf meer aanwezig. De toekomstige eigenaren van het perceel zijn voornemens het perceel te gaan gebruiken voor reguliere bewoning. Om het reguliere woongebruik planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin.

Inzien

Met ingang van vrijdag 1 november 2019 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Oosterzee – Herenweg 95 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het ontwerpbestemmingsplan Oosterzee - Herenweg 95 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Oosterzee - Herenweg 95
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.