Bestemmingsplan Lemmer - Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels) (13-11-2019)

Het betreft een voorgenomen herstructurering in Lemmer van diverse woningen in het gebied Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels).

Laatste wijziging

Oktober 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Lyaemer Wonen is van plan om aan de Zuiderzeestraat, de Parkstraat, de Pampusstraat en de Flevostraat (deels) een deel van zijn woningvoorraad (69 woningen) te vervangen door 59 (fase 1 en 2) nieuwe woningen. In het geldende bestemmingsplan ‘Binnen de Rondweg’ is het plangebied bestemd voor woningen. Deze dienen volgens dit bestemmingsplan binnen een bouwvlak gebouwd te worden. Deze bouwvlakken en de bijbehorende bouwregels zijn afgestemd op de bestaande woningen. Het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp wijkt hier van af,  waardoor een nieuw bestemmingsplan nodig is.

Inzien

Met ingang van 18 november 2019 ligt gedurende 6  weken het ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels) in het kader van de vaststellingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, voor iedereen  ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Lemmer - Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels) inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze hierover indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan Burgemeester en wethouders  van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels)
  •  waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties  wordt een verslag gemaakt.

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan , waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.