Bestemmingsplan Lemmer - Lemsterhoek (15-11-2016)

Bestemmingsplan Lemmer - Lemsterhoek

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het bedrijventerrein Lemsterhoek en aangrenzende gronden. Het plangebied beslaat de gronden die tot op dit moment zijn ingericht als bedrijventerrein, alsmede de aangrenzende agrarische en natuurgronden tussen het bedrijventerrein en de dijk langs het IJsselmeer, het Prinses Margrietkanaal en de Súderseewei. Binnen het plangebied zijn tevens een agrarisch bedrijf en een burgerwoning gelegen.

Laatste wijziging

Oktober 2016

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

De gemeente De Fryske Marren is bezig de verouderde bestemmingsplannen te actualiseren. De voorliggende actualisatie heeft over het algemeen een conserverend karakter voor wat betreft het bestaande bedrijventerrein. Het uitgangspunt is dat de bestaande planologische en/ of vergunde situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Wel is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving. In het nieuwe bestemmingsplan wordt de bestemming Bedrijventerrein aan de westkant uitgebreid voor een nieuwe gemeentewerf ter vervanging van de locaties in Lemmer en Balk. Ten westen en ten zuiden van het huidige bedrijventerrein is verder een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de bestemming Agrarisch-Cultuurgrond gewijzigd kan worden naar de bestemming Bedrijventerrein. Dit kan zowel een nat als een droog bedrijventerrein worden, waarbij de aanleg van een nieuwe watergang tot de mogelijkheden behoort.

Inzage

Met ingang van 15 november 2016 ligt gedurende 6 weken het op 26 oktober 2016 door de gemeenteraad van de Fryske Marren ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Lemsterhoek , met het bijbehorende raadsbesluit en overige stukken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Tevens kunt u het geactualiseerde bestemmingsplan Lemmer - Lemsterhoek inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.