Bestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3 (16-01-2019)

Het plangebied van het bestemmingsplan  ligt ten oosten van Joure direct ten noorden van de A7 en sluit aan bij de eerdere fasen van het bedrijventerrein  De Ekers. Ten oosten van het plangebied is de weg  de Flueskamp aanwezig. De gronden die beoogd zijn voor de uitbreiding van het bedrijventerrein bestaan voornamelijk uit agrarische gronden.

Laatste wijziging

December 2018

Status

Voorontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een ruimtelijke juridische regeling voor de aanleg van het bedrijventerrein Joure - De Ekers 3. Het plangebied omvat maximaal 14.1 hectare bruto bedrijventerrein waarvan ca. 4,5 hectare bij recht mogelijk wordt gemaakt aansluitend op het bestaande bedrijventerrein. Een tweede fase wordt met een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan geregeld waarbij de agrarische bestemming deels omgezet kan worden naar bedrijventerrein. De invulling van het bedrijventerrein sluit wat grondgebruik en bebouwingsmogelijkheden over het algemeen aan bij het bestaande bedrijventerrein. Aan de zijde van de A7 is sprake van een representatieve zone. Voor het plan zijn welstandsontwikkelcriteria opgesteld die als bijlage aan het plan zijn toegevoegd. Deze worden gelijktijdig in procedure gebracht en maken na vaststelling door de raad deel uit van de welstandsnota.

Inzien

Met ingang van 18 januari 2019 ligt gedurende vier weken het voorontwerpbestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3 voor iedereen ter inzage.

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het voorontwerpbestemmingsplan Joure - Bedrijventerrein De Ekers 3 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • voorontwerpbestemmingsplan Joure – De Ekers 3;
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties  wordt een verslag gemaakt.

Aan de hand van de overleg- en inspraakresultaten wordt door burgemeester en wethouders een besluit genomen over het gereed maken van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp welstandsontwikkelcriteria voor de  vaststellingsprocedure met  zienswijzenmogelijkheid bij de gemeenteraad. Deze procedure wordt later apart bekendgemaakt.