Bestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3 (08-11-2019)

Het plangebied van het bestemmingsplan van het ontwerpbestemmingsplan ligt ten oosten van Joure direct te noorden van de A7 en sluit aan op de eerdere fasen van het bedrijventerrein De Ekers. Ten oosten van het plangebied is de weg de Flueskamp aanwezig, de gronden die beoogd zijn voor de uitbreiding van het bedrijventerrein bestaan voornamelijk uit agrarische gronden.

Laatste wijziging

Oktober 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een ruimtelijke juridische regeling voor de aanleg van het bedrijventerrein Joure – De Ekers 3. De voorgenomen situatie bestaat uit de realisatie van maximaal 10 hectare netto bedrijventerrein. 4,1 hectare wordt bij recht mogelijk gemaakt aansluitend op het bestaande bedrijventerrein, de tweede fase met 5,9 hectare wordt met een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan geregeld waarbij de huidige agrarische bestemming (deels) kan worden omgezet naar bedrijventerrein. De invulling van het bedrijventerrein sluit wat grondgebruik en bebouwingsmogelijkheden over het algemeen aan bij het bestaande bedrijventerrein. Aan de zijde van de A7 is sprake van een representatieve zone. Voor het plan zijn welstandsontwikkelcriteria  opgesteld die als bijlage aan het bestemmingsplan zijn toegevoegd. Deze worden gelijktijdig in procedure gebracht en maken na vaststelling deel uit van de gemeentelijke welstandsnota.

Inzien

Met ingang van 11 november 2019 ligt gedurende 6  weken het ontwerpbestemmingsplan Joure – Bedrijventerrein De Ekers 3 , inclusief welstandsontwikkelcriteria (aanpassen welstandnota) in het kader van de vaststellingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het ontwerpbestemmingsplan Joure - Bedrijventerrein De Ekers 3 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Joure – De Ekers 3 en/of welstandsontwikkelcriteria;
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan en de welstandsontwikkelcriteria , waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.