Bestemmingsplan Follega – Straatweg 1 en 1A (10-09-2019)

Het plangebied betreft de percelen Straatweg 1 en 1A in Follega.

Laatste wijziging

Juli 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij de nu geldende bestemming “Agrarisch – Agrarisch bedrijf” wordt gewijzigd in ‘Wonen – Voormalig boerderij’ ten behoeve van het wonen, een kantoor aan huis, een boerderijkraam en opslagvoorzieningen.

In 2016 is voor het perceel Straatweg 1A een omgevingsvergunning verleend waarbij de woning op het perceel betiteld is als ‘plattelandswoning’. Dit perceel wordt om planologische redenen betrokken bij deze bestemmingsplan wijziging.  

Inzien

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Straatweg 1 en 1A te Follega met bijbehorende stukken met ingang van 13 september 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het ontwerpbestemmingsplan Follega - Straatweg 1 en 1a inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk
Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Follega – Straatweg 1 en 1a
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling
U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling  Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.