Bestemmingsplan Boornzwaag – Langweerder Wielen (23-12-2019)

Het plangebied ligt direct ten zuiden van de rijksweg A7 en ligt in de nabijheid van het talud van de brug over de Langweerder Wielen. Het plangebied is afgestemd op de ligging van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Hotel Langweerder Wielen’ (vastgesteld op  24 februari 2010).

Laatste wijziging

Bremer Wyldernis 1 te Nijemirdum

November 2019

Status

Voorontwerp

Beknopte inhoud

Tot op heden is het bestemmingsplan ‘Hotel Langweerder Wielen’ niet tot ontwikkeling gekomen en zijn de gronden in gebruik gebleven voor overwegend agrarische gronden en deels natuur. Genoemd  bestemmingsplan had tot doel om een hotel met aanverwante voorzieningen zoals een conferentiecentrum, een restaurant, en een spa/sauna planologisch mogelijk te maken met havenfaciliteiten ten behoeve van de gasten en bezoekers.

Omdat er geen zicht is op realisatie van het hotelplan is onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond het bestemmingsplan ‘Hotel Langweerder Wielen’ waaronder de actualiteit van deze ontwikkeling. Gebleken is dat er geen plannen meer zijn om het hotelplan te realiseren.

Naar aanleiding daarvan heeft de raad op 18 december 2019 besloten om voorbereidingen te treffen om het bestemmingsplan ‘Hotel Langweerder Wielen’ weg te bestemmen  en in te stemmen met de start van de overleg- en inspraakprocedure  voor het bestemmingsplan ‘Boornzwaag-Langweerder Wielen’. Hierbij is het oogmerk om het bestaande overwegend agrarische gebruik en deels natuur planologisch terug te bestemmen.

Inzien

Met ingang van 30 december  2019  ligt gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan ‘ Boornzwaag – Langweerder Wielen ‘ voor iedereen  ter inzage.

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het voorontwerpbestemmingsplan Boornzwaag - Langweerder Wielen inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie  over het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan Burgemeester en wethouders  van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • voorontwerpbestemmingsplan Boornzwaag - Langweerder Wielen
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties  wordt een verslag gemaakt.

Aan de hand van de overleg- en inspraakresultaten wordt door burgemeester en wethouders een besluit genomen over de ingekomen reacties en de verdere procedure, zoals het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan met  zienswijzenmogelijkheid bij de gemeenteraad. Deze procedure wordt later apart bekendgemaakt.