Bestemmingsplan Balk - Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a Balk (28-08-2019)

De locatie aan de Wilhelminastraat 11a te Balk ligt in het centrum van Balk.

Laatste wijziging

Juli 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Op de locatie aan de Wilhelminastraat 11a te Balk was tot voor kort een timmerbedrijf gevestigd. De initiatiefnemer wil de opstallen verbouwen en er maximaal vier woningen in realiseren. Dit is binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Om dit te realiseren is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld.

Inzien

Met ingang van vrijdag 30 augustus 2019 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast kunt U het bestemmingsplan Balk - Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.