Bestemmingsplan Balk – De Timpe 51A (11-06-2020)

Het perceel ligt aan De Timpe, tussen de huisnummers 53 en 51. De kadastrale aanduiding van het perceel is gemeente Balk, Sectie A, nummer 2761.

Laatste wijziging

Mei 2020

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Het doel is het planologisch mogelijk maken van een woning op het bovengenoemde perceel. Het perceel heeft een woonbestemming, maar een bouwvlak waarbinnen een woning gerealiseerd kan worden, ontbreekt.

Inzien

Met ingang van vrijdag 12 juni 2020 ligt gedurende 6 het ontwerpbestemmingsplan Balk – De Timpe 51A met bijbehorende stukken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Balk - De Timpe 51A tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Balk – De Timpe 51A
  • waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving  via telefoonnummer 14 05 14.